Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Verkoper

Webshop BizzyBieke heeft haar adres te Westerlo, Guldensporenlaan 3 en is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0503.889.363.

Het BTW nummer is BE0503.889.363 (“Verkoper”).

De activiteiten vallen onder het principe van ‘verkoop op afstand’ dat de algemene verkoopsvoorwaarden regelt als volgt: De klant bevestigt dat hij/zij op het ogenblik van de aankoop kennis heeft genomen van deze verkoopsvoorwaarden en verklaart zich ermee akkoord.

Voor alle rechtsverhoudingen tussen Webshop Bizzy Bieke enerzijds en de klant anderzijds gelden de onderstaande bepalingen tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk een andere overeenkomst werd gesloten.

Toepassingsgebied

Elke bestelling bij Bizzy Bieke geldt als aanvaarding door de Koper van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de Koper, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding. 

Aanvaarding van de bestelling

Wij zijn slechts gebonden door een bestelling nadat we deze schriftelijk bevestigd hebben of nadat we met uitvoering begonnen zijn.

De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.

Levering, levertijden en verzending

Bizzy Bieke levert zo snel als mogelijk. Indien de producten op stock zijn, bedraagt de levertijd één werkdag. De opgegeven levertijd geldt vanaf het moment van ontvangst van betaling door de klant. Indien de producten niet in stock zijn, zal Bizzy Bieke de koper op de hoogte brengen van de nieuwe levertijd.

De door Bizzy Bieke opgegeven levertijden zijn niet bindend, maar slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, behoudens in geval van opzettelijke vertraging.

Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten

Indien de levertijd meer dan 30 dagen bedraagt, dan heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen. De ontbinding van de overeenkomst dient schriftelijk te gebeuren.

In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de Koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoedingen.

Artikelen worden slechts verzonden als de betaling volledig is ontvangen. Bizzy Bieke is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging door verzending.

Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

 Indien u dit wenst, kan u de goederen komen af halen. Dit kan slechts na afspraak.

Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen.

Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de Koper.

Prijzen en betaling

Alle vermelde prijzen zijn in euro, inclusief 21% BTW maar exclusief verzendkosten. Indien u het volledige verschuldigde bedrag (dus inclusief de verzendingskosten) niet binnen de 10 dagen op onze rekening stort, behoudt Bizzy Bieke zich het recht voor om de bestelling te laten vervallen.

Klachten

Bizzy Bieke staat er voor in dat de geleverde artikelen deugdelijk zijn en voldoen aan de specificaties die opgenomen zijn in de webwinkel bij overeenkomst. Kleurverschillen kunnen voorkomen en de koper accepteert dit. De koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan deze overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, moet de koper Bizzy Bieke daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 7 dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, op de hoogte brengen.

Het in ontvangst nemen van de goederen door de Koper dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld.

Bij gegronde klachten kan alleen aanspraak worden gemaakt op heruitvoering van de opdracht.

Indien een product niet helemaal aan de verwachtingen voldoet, dan kan de koper deze binnen 14 dagen terugsturen.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroeppingsrecht gebruikt maakt zal hij de producten met alle geleverde toebehoren in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies

De koper moet aleer de goederen teruggestuurd worden, onmiddellijk contact opnemen met Bizzy Bieke. De koper dient zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen. Indien de artikelen correct retour zijn ontvangen, maakt Bizzy Bieke binnen 10 werkdagen het volledig aankoopbedrag aan u over. De koper vermeldt duidelijk het rekeningnummer., inclusief iBAN-nummer en BIC-code.

Bizzy Bieke behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de koper of bij retour zenden is beschadigd. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Bizzy Bieke schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de koper komt, zal Bizzy Bieke de klant hiervan schriftelijk (via e-mail) in kennis stellen. Bizzy Bieke heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

Artikelen die besteld zijn door firma’s kunnen niet geretourneerd worden.

Waarborg

Onze waarborg beperkt zicht tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenverkoop, bieden voorzien in het burgerlijk wetboek.

Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout.

Wij zijn niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de Koper geleden.

Verzakingsrecht

In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binenn het toepassingsgebied vallen van de Wet van 14 juli 1991 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boeten en zonder opgave van motief binnen de 7 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering.

Ingeval de consument zicht op de mogelijkheid beroept, moet hij de goederen op eigen risico en kosten terugsturen naar Bizzy Bieke, Guldensporenlaan 3 te 2260 Westerlo, Belgie.

Overeenkomsten en aanbiedingen

Een overeenkomst komt tot stand na plaatsing en betaling van een order via de webwinkel. We sturen de klant een ontvangstbevestiging. Deze ontvangstbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie: een omschrijving van het product dat door de klant gekocht is en het aantal door de klant gekochte producten; de prijs van het product; klantgegevens als naam, factuuradres, adres waar het product naar toe gestuurd wordt en e-mailadres van de klant; het ordernummer van de overeenkomst en het e-mailadres van Bizzy Bieke, waar de klant met vragen over de bestelling terecht kan.

Alle aanbiedingen van Bizzy Bieke zijn vrijblijvend en Bizzy Bieke behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen, productwijzigingen en/of assortimentswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden.

Overmacht en/of bijzondere omstandigheden

Bizzy Bieke is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting ten opzichte van de klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Omstandigheden zijn ondermeer een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.

Persoonsgegevens

Door te bestellen op de internetsite van Bizzy Bieke, staat de Koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame.

Webshop Bizzy Bieke zal de gegevens niet overmaken aan derden.

De Koper heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering.

Bewijs

Alle Partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeerd: e-mail, backups,…).

Communicatie

Bizzy Bieke is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Bizzy Bieke, dan wel tussen Bizzy Bieke en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Bizzy Bieke.

Toepasselijk recht en geschillenregeling

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Bizzy Bieke is het Belgische recht van toepassing.

Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter bij de rechtbank van Turnhout.

Bizzy Bieke kan niet verantwoordelijk gesteld worden indien u de aanbevolen veiligheids maatregelen niet in acht neemt of wanneer u het kind onbewaakt achterlaat.